CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

Với nhận thức:   
Môi trường là trung tâm của những mối quan tâm về sự phát triển bền vững của Công ty và các bên quan tâm; Công ty  Quạt WINNER cam kết: 
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không gây tác động xấu tới môi trường Công ty và các bên hữu quan

Để thực hiện cam kết trên, Công ty sẽ: 

  • Thiết lập và áp dụng  Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp với các yêu cầu thực tế của Công ty.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường liên quan đến các hoạt động của Công ty.
  • Liên tục cải tiến quản lý nhằm giảm thiểu việc phát sinh chất thải, ô nhiễm.
  • Có sẵn các văn bản, tổ chức tuyên truyền để tất cả CBCNV hiểu chính sách, các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường của Công ty, tự giác và nghiêm chỉnh thực hiện các qui định về Quản lý Môi trường. Chính sách môi trường cũng được công bố rộng rãi để các bên quan tâm biết. 

Tạo nguồn lực hợp lý, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và các đơn vị; thực hiện việc giám sát, đánh giá thường xuyên, cải tiến liên tục để Hệ thống Quản lý Môi trường ngày càng có hiệu quả.

 

   Giám đốc Công ty

 
(Đã ký)
Bản quyền thuộc về WINNERFAN
paymethods